Chicken Industry

SA maak rug styf oor hoender uit Europa

SUID-AFRIKA gee Europa nou klaarblyklik van sy eie handels medisyne.

 

In die verlede het Suid-Afrika binne so wat twee weke nadat Europese lande gesê het hulle is skoon van voëlgriep, weer hoender-invoer van die betrokke lande toegelaat.

 

Vanjaar het die Regering egterge sê hy wil eers daardie lande besoek om die status te bevestig, het dr. Charlotte Nkuna, bestuurs beampte van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging (SAPV), op ‘n beraad van die FairPlay-teenstortings bewegingge sê. Nkuna en mnr. Marthinus Stander, uitvoerende hoof van

 

Country Bird Holdings (CBH) envoorsitter van die Suid-Afrikaanse Pluimveevereniging se braaihoender organisasie, het dié optrede verwelkom. Nkuna het verwys na die uitbreking van voëlgriep onder volstruise in 2012 en gesê

 

Europese amptenare wou Suid-Afrika eers self besoek voordat hulle toestemming gee dat onverwerkte volstruisprodukte weer daarheen uitgevoer kon word. Hulle het Suid-Afrika eersvyf jaar later besoek.

 

Van dievoorstelleop dieberaad was om meer nismarkte in hoender te ontgin en om betermetbelanghebbendesen verbruikers te kommunikeer.

 

MEER SPOED

 

Stander het FairPlay bedank vir syhulp tot dusver. Die staathelp om na oplossings te soek en ‘n taakspan het in opdrag van die Regering reeds ‘n dik verslag met voorstelle opgestel.

 

Stander het gesê ‘n mens moenie groot aankondigings verwag nie, maar oplossings sal eerder bietjie-bietjie in werking gestelword.

 

“Ek glo in die welwillendheid wat daar is, maar ons het meer spoed nodig.”

 

FairPlay is juis besig om handtekeninge vir ‘n versoekskrif te werf waarin die Regering gevra word om opte tree.

 

Stander het gesé CBH het, opversoek van dr. Rob Davies, Minister van Handel en Nywerheid, as ook ‘n belofte van staats hulp, afgesien van planne om ‘n aanlegin Mahikeng, Noordwes, te sluit.

 

STORTING

 

Oudregter Richard Goldstone, beskerm heer van die FairPlay-teenstortings beweging, het gesé hy is nie ‘n kenner van werkloosheid of die pluimvee bedryf nie, maar weet die bedryf skep baie werk geleenthede in die landbou.

 

Die bedryf isdie afgelope ses jaar swaardeur afleggings, sluitings en likwidasies geraak.

 

Volgens hom is eenvan die belangrikste oorsake roof storting deur buitelandse produsente, veral uit Europa.

 

Storting behels dat ‘n buitelandse produsent ‘n produk verkoop teen ‘n laer prys as wat gewoonlik in sy tuismark gevraword, of teen laer as produksie koste.

 

Roofstorting is wanneer die doelwit is om die plaaslike produsent sy deure te laat sluit.

 

“Die buitelandse roofstorter kan dan sy produkte teen hoër pryse na daardie land uitvoer, sonder om te vrees vir mededinging van boere wat gedwing is om hul besighede te sluit.” Dit is nie on-wettig nie, maar word bloot in plaaslike en internasionale wetgewing “veroordeel”

 

Die enigste toegelate hulpmiddel vir diegene wat skade ly weens roof storting (“predatory dumping”) is die instel van invoer tariewe, het Goldstone gesé.

 

Mnr. Anthony Norton, regs geleerde van Norton’s Inc Attorneys, is optimisties dat

 

Suid-Afrika sewetgewing oor mededinging en beskerming van verbruikers gebruik kan word om vergoeding tenopsigte van gestorte hoender te eis.

 

Mededingingswetgewing vereis onder meer dat oor heersing bewys moet word, wat gewoonlik moeilik is, maar Norton sê die wet maak ook voorsiening daarvoor dat markkrag bewyskan word.

 

Verskeie sprekers het vrae gehad oor etikette op ingevoerde hoender – hoe duidelik dit aandui van waar die hoender kom en deur watter prosesse dit gegaan het. Norton het gesê dit bied moontlikhede vir regstappe kragtens wetgewing wat verbruikers beskerm.

 

– CARIEN KRUGER
First published in Landbou Weekblad on 18 August 2017